O nas

Co możemy zaoferować

Jesteśmy ekspertami

Wy­ko­rzy­stu­jemy wy­so­kie kompetencje zespołu in­for­ma­tycz­ne­go i tech­no­lo­gicz­ne­go Agory, a także do­świad­cze­nia zebrane m.in. przy procesie cen­tra­li­za­cji spółek. Doświadczeni eksperci w prowadzeniu procesów SAM. Prowadzenie skutecznych dzia­ła­ń opty­ma­li­zu­ją­cych.

Wiemy, jak pomóc

Dla każdej firmy zarządzanie licencjami na oprogramowanie i wdrażanie procesów z tym zwią­za­nych jest skomplikowanym wy­zwa­niem. Pozyskanie eksperckiej wiedzy i prak­tycz­nych wska­zó­wek. Usługi se­mi­na­ryj­ne, szkoleniowe i doradcze.

Oferta dostosowana do Twoich potrzeb

Agora IT chce przekazać firmom i in­sty­tu­cjom publicznym spe­cja­li­stycz­ną wiedzę z zakresu za­rzą­dza­nia oprogramowaniem i wdrażania pro­ce­sów Software Asset Management. Kon­sul­ta­cje i do­radz­two. In­dy­wi­du­al­ne i ela­stycz­ne podejście do klienta i jego potrzeb.

News & Events:

24Październik 2017

Fonty w projekcie komercyjnym

Font to jeden z najważniejszych elementów pracy grafików i projektantów, ale coraz częściej także pozostałych pracowników, którzy używają...
Więcej
17Listopad 2017

Budowanie zespołu i strategii Service Desk IT

Za pośrednictwem autorskiego szkolenia, chcemy podzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem, którą zdobywaliśmy i zdobywamy w tym zakresie.
Więcej