Regulamin warsztatów, konferencji i szkoleń

Zespół AgoraIT
 1. Organizujący warsztaty, konferencje i szkolenia
  Warsztaty, konferencje i szkolenia organizuje Agora SA z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059944, REGON 011559486, NIP 526-030-56-44, kapitał akcyjny w wysokości 47.665.426,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Agorą IT”.
 2. Warsztaty, konferencje i szkolenia
  Agora IT organizuje warsztaty, konferencje i szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie zamieszczonej na stronie www.agorait.pl.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa
  Zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie, konferencji lub szkoleniu należy przesłać korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.agorait.pl. Zgłoszenia powinny zostać przesłane najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatu, konferencji lub szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Agory IT). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z Agorą IT. Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie lub szkoleniu rozumiane jest jako zawarcie umowy na świadczenie usług szkoleniowych przez Agorę IT. Agora IT zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników warsztatu, konferencji lub szkolenia.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
  Rezygnację z uczestnictwa w warsztacie, konferencji lub szkoleniu należy zgłosić do Agory IT drogą elektroniczną. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatu, konferencji lub szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Agory IT), Zamawiającemu przysługuje zwrot dokonanej opłaty. W przypadku otrzymania przez Agorę IT oświadczenia o rezygnacji z udziału w warsztacie, konferencji lub szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatu, konferencji lub szkolenia, Agora IT zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – opłaty za warsztat, konferencję lub szkolenie.
 5. Odwołanie lub zmiana terminu warsztatu, konferencji lub szkolenia
  Agora IT zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu, konferencji lub szkolenia w terminie do 3 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W takim przypadku Agora IT zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zorganizuje warsztat, konferencję lub szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
  Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na warsztat, konferencję lub szkolenie nie później niż na 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem.
 6. Ceny warsztatów, konferencji i szkoleń oraz warunki płatności
  Ceny warsztatów, konferencji i szkoleń obejmują: koszt warsztatu, konferencji lub szkolenia, komplet materiałów edukacyjnych, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, koszt posiłków/napojów (o ile takie są w ofercie szkolenia). Nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania. Ceny warsztatów, konferencji i szkoleń są kwotami netto, podanymi w złotych polskich.
  Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Agorę IT do świadczenia usług, najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia warsztatu, konferencji lub szkolenia, zobowiązany jest do uiszczenia całości opłaty, chyba że Zamawiający i Agora IT uzgodnią inaczej. Brak zapłaty w ustalonym terminie stanowi rezygnację z udziału w warsztacie, konferencji lub szkoleniu i upoważnia Agorę IT do nieświadczenia usług dla Zamawiającego, z zachowaniem prawa Agory IT do pełnego wynagrodzenia – opłaty za warsztat, konferencję lub szkolenie.
 7. Rabaty
  Dla grup i stałych partnerów możliwe jest udzielenie rabatu. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
 8. Ochrona własności intelektualnej
  Agora IT posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie warsztatów, konferencji i szkoleń. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Agory IT.
 9. Ochrona danych osobowych
  Dane osobowe uczestników warsztatów, konferencji i szkoleń będą przetwarzane przez Agorę SA w celu świadczenia usług w obrębie warsztatów, konferencji i szkoleń, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Agora SA, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Agory SA, a pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody – w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Agory SA), zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z późn. zm.) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Reklamacje
  Zamawiający może składać reklamacje dotyczące warsztatów, konferencji i szkoleń w formie pisemnej do Agory IT najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
 11. Informacja dla klientów
  Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do zawierania umów z konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.