Zasady udostępniania Newslettera o Wydarzeniach

Zespół AgoraIT

I. Postanowienia ogólne

Znaczenie pojęć użytych w niniejszym dokumencie:

 1. „Zasady” – zasady udostępniania treści;
 2. „Agora IT” – Agora SA z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059944, o kapitale zakładowym w wysokości 47.665.426,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486; wydawca Portalu.
 3. „Portal” – portal www.agorait.pl, na którym udostępniane są w szczególności treści dotyczące branży IT, jak również sektorów biznesowych, multimedialnych, kulturalnych oraz zapowiedzi i relacje z Wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Agorę IT.
 4. „Newsletter” – materiał udostępniany przez Agorę IT pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, zawierający w szczególności informacje handlowe i materiały promocyjne dotyczące Wydarzeń. Na Newsletter mogą składać się materiały tekstowe, zdjęcia, grafiki, materiały audiowizualne – zgodnie z ofertą Agory IT.
 5. „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu.
 6. „Wydarzenie” – SAMinarium, szkolenie, konsultacja, kongres, konferencja, warsztat, panel dyskusyjny, etc. organizowane lub współorganizowane przez Agorę IT; informacje o Wydarzeniach publikowane są na Portalu.

 II. Postanowienia ogólne

 1. Newsletter jest przesyłany pocztą elektroniczną na adresy mailowe wskazane przez Użytkowników, którzy wyrażą chęć jego otrzymywania.
 2. Newsletter jest przesyłany nieodpłatnie, w terminach określonych przez Agorę IT.
 3. Aby zrezygnować z otrzymywania Newslettera należy wybrać link w wiadomości mailowej zawierającej Newsletter lub poinformować Agorę IT o rezygnacji wysyłając wiadomość na adres info@agorait.pl. Zmiana zostanie uwzględniona od następnego dnia roboczego.
 4. Aby otrzymywać Newsletter należy:
 5. obsługiwać aplikację/oprogramowanie komputerowe (także na urządzeniach mobilnych) lub stronę internetową służącą do odbioru i odczytu wiadomości mailowych wysłanych na podany przez Użytkownika adres mailowy;
 6. posiadać aktywne konto pocztowe dla podanego adresu mailowego.
 7. W sytuacji zaprzestania działalności polegającej na przesyłaniu Newslettera, Agora IT powiadomi Użytkowników nie później niż na trzy dni przed dniem zakończenia tej działalności.

 III. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące udostępniania Newslettera Użytkownicy mogą zgłaszać mailowo na adres info@agorait.pl.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na wskazany adres.

 IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Agora IT jest administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarza dane w celu przesyłania Newslettera. Agora IT nie będzie udostępniać danych innym podmiotom, za wyjątkiem organów państwa – na podstawie ich orzeczeń lub na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Przekazanie danych jest dobrowolne; podanie adresu mailowego jest konieczne, aby otrzymywać Newsletter. Chęć zmiany/poprawy przekazanych danych należy zgłaszać mailowo na adres info@agorait.pl.

 V. Postanowienia końcowe

 1. Zasady dostępne są:

Zasady obowiązują od 2015 roku.